Práce s názvy souborů

Přejmenování souborů: nahradí řetězec string1 za string2
rename s/string1/string2/ *

Přejmenování souborů: nahradí řetězec string1 za string2 (case-insensitiv)
rename s/string1/string2/i

Získání názvu souboru
basename /tmp/soubor.txt
vrátí soubor.txt

Získání názvu souboru bez přípony
basename „/tmp/velky_soubor.tar.xz“ .xz
vrátí velky_soubor.tar

Získání názvu adresáře
dirname /tmp/soubor.txt
vrátí /tmp

Ostatní

Historie terminálu
history
history -d number # smaže konkrétní záznam z historie
!number # spustí konkrétní příkaz z historie
!-3 # spustí třetí naposled zadaný příkaz
history -c # smaže kompletně historii

Velikost souborů / adresářů

Velikost všech souborů a adresářů v pracovním adresáři
du

Velikost všech souborů a adresářů v adresáři
du /var

Celková velikost všech položek v adresáři
du -sh

Vypíše velikosti daných adresářů a nakonec i součet
sudo du -chs /var/ /tmp

Velikost aktuálních podadresářů
du –max-depth=1 -Lh

Další parametry příkazu du
-a Kromě průběžných informací o velikosti adresářů se budou vypisovat i informace o velikosti  všech jednotlivých souborů.
-H Následuje explicitně zadané symlinky zadané jako argument.
-k Vypíše velikosti jako násobky 1024 bytů (místo výchozích 512 B).
-L Následuje všechny symbolické odkazy.
-s Zakáže detailní výpis s velikostmi jednotlivých podadresářů. Vypíše pouze celkové velikosti.
-x Aktivuje procházení adresářové struktury pouze v rámci souborového systému daných adresářů.

Poznámka: příkaz du nenásleduje symlinky a počítá pouze velikost odkazu. Toto lze změnit příslušným přepínačem

Příkaz netstat

Seznam všech spojení
netstat -a

Seznam všech tcp spojení
netstat -at

seznam všech udp spojení
netstat -au

Pouze naslouchající
netstat -tnl
netstat -tnl # s názvy procesů
netstat -ltpe # včetně uživatele

Aktivní spojení
netstat -atnp | grep ESTA

Souvislý výpis aktivních spojení
watch -d -n0 „netstat -atnp | grep ESTA“

Příkaz ip

Nastavení / odstranění ip adresy rozhranní
ip addr add 192.168.1.2/24 dev eth1
ip addr del 192.168.1.2/24 dev eth1

Zapnutí / vypnutí síťového rozhranní
ip link set eth1 up
ip link set eth1 down

Zobrazení routovací tabulky
ip route show

Přidání / odstranění routovacího záznamu
ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0
ip route del 10.10.20.0/24

Nastavení výchozí routy, brány
ip route add default via 192.168.50.100 # nastavení výchozí brány

Pro přidání trvalé statické routy
Na konec souboru /etc/network/interfaces přidej následující řádek
up ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0

Vyhledávání v souborech

Vyhledání řetězec ve všech souborech
grep -r „řetězec“ /home/tomas

Vyhledá soubory neobsahující daný řetězec
grep -v “řetězec” /home/tomas

Informace o zařízeních

HW Informace
sudo lshw -short
lscpu # nebo cat /proc/cpuinfo
lspci # nebo lspci -vt
lsusb # nebo lsusb -vt
sudo lshw # nebo sudo dmidecode | more

Grafická karta
nvidia-smi
nvidia-settings

Statistiky CPU a operační paměti
sudo mpstat
sudo mpstat 1
sudo mpstat -A
free -h

Bloková zařízení
blkid
lsblk

Historie vypnutí
last reboot
last shutdown

Ostatní práce se soubory a adresáři

Čitelnější zobrazení souboru s příliš dlouhými řádky
fmt -s soubor.txt

Porovnání dvou adresářů
diff /tmp/r/ /tmp/s/

Vytvoření adresářové struktury
mkdir -p /temp/{adresar1,adresar2,adresar3}

Smazání velkého souboru
: > /cesta/k/souboru.dat
rm /cesta/k/souboru.dat

Uzamčení / odemčení adresáře pro přístup
chmod 0000 /adresar
chmod 0755 /adresar

Cacheování veškerého výstupu z konzole do souboru
script vystup.txt

# příkaz 1
# příkaz 2
# příkaz n

# ukončení cacheování
exit
cat vystup.txt

Vyhledávání souborů

Nalezení souboru v domovském adresáři
find /home/tomas -name soubor.txt

Nalezení souboru v aktuálním adresáři
find . -name soubor.txt

Case insensitiv vyhledávání
find /home/tomas -iname soubor.txt

Nalezení  pouze adresáře / souboru
find /home/tomas -type d -name mujadresar
find /home/tomas -type f -name soubor.txt

Nalezení  souboru daného typu
find /home/tomas -type f -name „*.txt“

Vypíše rekurzivně všechny soubory v domovském adresáři
find ~/

Najde v domovském adresáři symbolické odkazy
find ~ -type l

Najde v aktualnim adresáři všechnou soubory s oprávněním 755
find . – perm 755

Vyhledá všechny soubory patřící uživateli tomas patřícího do skupiny tomas
find . -type f -user tomas -group tomas

Vyhledá všechny soubory patřící uživateli tomas nebo tomasek
find . -type f -user tomas -o -user tomasek

Najde všechny soubory krom obyčejných
find ! -type f

Vyhledá soubory, které patří uživateli „dave“, a zároveň „adresáře“ s oprávněním 775 a skupinou jinou než „home“
find ‚(‚ -type f -user dave ‚)‘ -o \( -type d -perm 775 ! -group home \)

Vyhledá soubory a adresáře s časem posledním změny pozdějším, než má „soubor.txt“
find -newer soubor.txt

Vyhledá všechny soubory či adresáře bez platného vlastníka či skupiny
find -nouser -o -nogroup

Vyhledává pouze v adresáři aktuálním a jeho podadresářích, ale dále nezajde
find -mindepth 1 -maxdepth

Nalezení prázdných dresářů
find /tmp -type d -empty

Práce s velikostmi

Vyhledá soubory větší než 500 bytů (chceme-li vyhledávat v bytech, za číslo přidáme znak „c“)
find / -type f -size +500c

Vyhledá soubory velké přesně 2 kB
find .. -type f -size 2048c

Vyhledá soubory menší než 10 MB
find adresář/ -type f -size -10485760c

Vyhledá soubory větší než 1 GB
find -type f -size +1G

Vyhledá soubory s velikostí 50 – 100 MB
find / -size +50M -size -100M

Smazání všech mp3 souborů větších než 10MB 
find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} \;

Práce s časem

Vyhledá soubory naposledy změněné před více než deseti dny
find -type f -mtime +10

Vyhledá adresáře vytvořené před méně než dvěma týdny
find -type d -ctime -14

Vyhledá soubory ke kterým bylo přístoupeno během hodiny
find / -amin -60

Vyhledá soubory které byly modifikovány během hodiny
find / -mmin -60

Vyhledá soubory které byly změněny během hodiny
find / -cmin -60

Vyhledá soubory modifikovány mezi +50 a -100 dnem
find / -mtime +50 –mtime -100