Vyhledávání souborů

Nalezení souboru v domovském adresáři
find /home/tomas -name soubor.txt

Nalezení souboru v aktuálním adresáři
find . -name soubor.txt

Case insensitiv vyhledávání
find /home/tomas -iname soubor.txt

Nalezení  pouze adresáře / souboru
find /home/tomas -type d -name mujadresar
find /home/tomas -type f -name soubor.txt

Nalezení  souboru daného typu
find /home/tomas -type f -name „*.txt“

Vypíše rekurzivně všechny soubory v domovském adresáři
find ~/

Najde v domovském adresáři symbolické odkazy
find ~ -type l

Najde v aktualnim adresáři všechnou soubory s oprávněním 755
find . – perm 755

Vyhledá všechny soubory patřící uživateli tomas patřícího do skupiny tomas
find . -type f -user tomas -group tomas

Vyhledá všechny soubory patřící uživateli tomas nebo tomasek
find . -type f -user tomas -o -user tomasek

Najde všechny soubory krom obyčejných
find ! -type f

Vyhledá soubory, které patří uživateli „dave“, a zároveň „adresáře“ s oprávněním 775 a skupinou jinou než „home“
find ‚(‚ -type f -user dave ‚)‘ -o \( -type d -perm 775 ! -group home \)

Vyhledá soubory a adresáře s časem posledním změny pozdějším, než má „soubor.txt“
find -newer soubor.txt

Vyhledá všechny soubory či adresáře bez platného vlastníka či skupiny
find -nouser -o -nogroup

Vyhledává pouze v adresáři aktuálním a jeho podadresářích, ale dále nezajde
find -mindepth 1 -maxdepth

Nalezení prázdných dresářů
find /tmp -type d -empty

Práce s velikostmi

Vyhledá soubory větší než 500 bytů (chceme-li vyhledávat v bytech, za číslo přidáme znak „c“)
find / -type f -size +500c

Vyhledá soubory velké přesně 2 kB
find .. -type f -size 2048c

Vyhledá soubory menší než 10 MB
find adresář/ -type f -size -10485760c

Vyhledá soubory větší než 1 GB
find -type f -size +1G

Vyhledá soubory s velikostí 50 – 100 MB
find / -size +50M -size -100M

Smazání všech mp3 souborů větších než 10MB 
find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} \;

Práce s časem

Vyhledá soubory naposledy změněné před více než deseti dny
find -type f -mtime +10

Vyhledá adresáře vytvořené před méně než dvěma týdny
find -type d -ctime -14

Vyhledá soubory ke kterým bylo přístoupeno během hodiny
find / -amin -60

Vyhledá soubory které byly modifikovány během hodiny
find / -mmin -60

Vyhledá soubory které byly změněny během hodiny
find / -cmin -60

Vyhledá soubory modifikovány mezi +50 a -100 dnem
find / -mtime +50 –mtime -100